Posts Tagged “Chinese foodie”

How to speak “Foodie” in China?

How to speak “Foodie” in China?

kě yǐ yòng chowhound,yě kě yǐ yòng Foodaholic biǎo shì  tè bié xǐ huān chī de rén ,chī huò 。 可以用chowhound,也可以用Foodaholic 表示 特别喜欢吃的人,吃货。 I am a total foodaholic. I’m already thinking about what to eat for dinner when I’m still at lunch.   wǒ jué duì shì gè chī huò 。wǒ hái méi chī wán…

Go Top
Verified by MonsterInsights