Panda Learn Chinese

Loading

Ներածություն 5-րդ մակարդակ

HSK(五级)考查考生的汉语应用能力,它对应于《国际汉语能力标准》五级、《欧洲语言共同参考框架(CEF)》C1 级。通过 HSK(五级)的考生可以阅读汉语报刊杂志,欣赏汉语影视节目,用汉语进行较为完整的演讲。

HSK-ն (Մակարդակ 5) ստուգում է թեկնածուների ՝ չինարեն կիրառելու ունակությունը, որը համապատասխանում է “չինարենի իմացության միջազգային ստանդարտի” 5-րդ մակարդակին և “լեզուների համաեվրոպական տեղեկանքի համակարգի (CEF) C1 մակարդակին”:Սովորողները, ովքեր հանձնում են HSK 5 կարող են կարդալ ամսագրեր և թերթեր, նայել չինական ֆիլմեր և հեռուստահաղորդումներ, ինչպես նաև ամբողջական ելույթներ ունենալ:

一、考试对象 | Փորձարկվողներ


HSK(五级)主要面向按每周 2-3 课时进度学习汉语两年以上,掌握 2500个常用词语的考生。

HSK-ն (Մակարդակ 5) հիմնականում ուղղված է այն թեկնածուներին, ովքեր չինարեն են սովորել ավելի քան երկու տարի ՝ շաբաթական 2-3 ուսումնական ժամ տևողությամբ և տիրապետում են 2500 հաճախակի օգտագործվող բառերի:

二、考试内容 | Քննության բովանդակությունը


HSK(五级)共 100 题,分听力、阅读、书写三部分。

HSK (Մակարդակ 5) պարունակում է ընդհանուր առմամբ 100 հարց, որոնք բաժանված են երեք մասի ՝ լսել, կարդալ և գրել:

全部考试约 125 分钟(含考生填写个人信息时间 5 分钟)。

Բոլոր քննությունները տևում են մոտ 125 րոպե (ներառյալ 5 րոպե թեկնածուների անձնական տեղեկությունները լրացնելու համար):


1.听力 | Լսել


第一部分,共20 题。每题听一次。每题都是两个人的两句对话,第三个人根据对话问一个问题,试卷上提供 4 个选项,考生根据听到的内容选出答案。

Առաջին մաս, Ընդհանուր առմամբ 20 հարց:Լսեք յուրաքանչյուր հարց մեկ անգամ:Յուրաքանչյուր հարց երկու նախադասությունների երկխոսություն է երկու մարդկանց միջև: Երրորդ անձը հարց է տալիս, որը հիմնված է երկխոսության վրա: Թեստային աշխատանքը ներկայացնում է պատասխանի 4 տարբերակ: Թեկնածուները ընտրում են պատասխանը ՝ հիմնվելով իրենց լսածի վրա:


第二部分,共 25 题。每题听一次。这部分试题都是 4 到 5 句对话或一段话,根据对话或语段问一个或几个问题,试卷上每题提供 4 个选项,考生根据听到的内容选出答案。


Երկրորդ մաս, Ընդհանուր առմամբ 25 հարց:Լսեք յուրաքանչյուր հարց մեկ անգամ:Թեստային հարցերի այս մասը բաղկացած է 4-5 երկխոսությունից կամ հատվածից: Մեկ կամ մի քանի հարցեր տրվում են ըստ երկխոսության կամ հատվածի: Թեստի յուրաքանչյուր հարց պարունակում է 4 տարբերակ, և թեկնածուները ընտրում են պատասխանը ՝ ելնելով իրենց լսածից:


2.阅读 | կարդալ


第一部分,共 15 题。提供几篇文字,每篇文字中有几个空格,空格中应填入一个词语或一个句子,每个空格有 4 个选项,考生要从中选出答案。


Երկրորդ մաս, Ընդհանուր առմամբ 10 հարց:Յուրաքանչյուր հարց պարունակում է տեքստի պարբերություն և պատասխանի 4 տարբերակ: Թեկնածուները պետք է ընտրեն մեկը, որը համապատասխանում է տեքստի այս պարբերության բովանդակությանը:

第三部分,共 20 题。提供几篇文字,每篇文字带几个问题,考生要从 4 个选项中选出答案。

Երրորդ մաս, Ընդհանուր առմամբ 20 հարց:Ներկայացրեք մի քանի տեքստ, որոնցից յուրաքանչյուրում մի քանի հարց, թեկնածուները պետք է պատասխան ընտրեն 4 տարբերակներից:


3.书写 | գրել


第一部分,共 8 题。每题提供几个词语,要求考生用这几个词语写一个句子。

Առաջին մաս, ընդհանուր 8 հարց:Յուրաքանչյուր հարց պարունակում է մի քանի բառ, և թեկնածուները պետք է նախադասություն գրեն այդ բառերով:


第二部分,共 2 题。第一题提供几个词语,要求考生用这几个词语写一篇 80字左右的短文;第二题提供一张图片,要求考生结合图片写一篇 80 字左右的短文。

Երկրորդ մասը ՝ ընդամենը 2 հարց:Առաջին հարցը պարունակում է մի քանի բառ, և թեկնածուները պետք է օգտագործեն այդ բառերը ՝ մոտ 80 բառից բաղկացած կարճ շարադրություն գրելու համար.երկրորդ հարցը պարունակում է նկար, և թեկնածուները պետք է գրեն մոտ 80 բառից բաղկացած կարճ շարադրություն ՝ նկարի հետ միասին:


三、成绩报告

HSK(五级)成绩报告提供听力、阅读、书写和总分四个分数。总分 180分为合格。

HSK միավորների հաշվետվությունը (Մակարդակ 5) պարունակում է չորս միավոր լսելու, կարդալու, գրելու և ընդհանուր գնահատականի համար: Ընդհանուր միավորը, որը հավասար է 180-ի, բաժանված է որակավորված.

满分 полный балл你的分数 Ваш балл
听力-аудирование100
阅读-чтение100
书写-письмо100
总分300

*HSK 成绩长期有效。

*作为外国留学生进入中国院校学习的汉语能力的证明,HSK 成绩有效期为两年(从考试当日算起)。

HSK միավորները վավեր են երկար ժամանակ:Որպես չինական ուսումնական հաստատություններում սովորելու համար դիմող օտարերկրյա ուսանողների կողմից չինարենի իմացության ապացույց,ՀՍԿ միավորները վավեր են երկու տարի (քննությունը հանձնելու օրվանից):

可能补语 Дополнения возможности

作者:刘智慧

在对外汉语教学中,汉语的述补结构一直是教学的重点,其中可能补语对汉语学习者来说尤其是难点。学生在使用可能补语时,往往病句所占比例很大。因为他们搞不清楚什么情况下使用可能补语,也没有掌握好使用“可能补语”的限制条件。因而有必要分析一下“可能补语”的使用条件。

Дополнения возможности или невозможности совершения действия относятся к глагольным дополнениям. Эти дополнения служат для того, чтобы показать возможно или невозможно совершение действия.

Чаще всего в речи встречаются именно дополнения невозможности совершения действия. А вот дополнения возможности совершения действия часто встречаются лишь в вопросах.

一、 什么是可能补语


可能补语就是在谓语(动词)后面补充说明动作能否达到某种结果的成分。比如:“看得见、看不见、看得懂、写得好、买不起、睡不着、吃不完”这一类结构。
(1) 黑板上的字太小了,我看不清楚。
(2) 作业不多,一个小时应该能写得完。
充当可能补语的词语可以是动词或动词词组,比如 :
(3) 他的解释我们都听得懂。
(4) 这座山太高了,我爬不上去。
也可以是形容词,比如 :
(5) 他自己修不好那辆自行车。
(6) 这件衣服不是那么脏,还洗得干净。
大部分可能补语是由结果补语和趋向补语转换而来的,一般在结果补语或趋向补语和动词之间加“得”,就构成可能补语的肯定式,加“不”就构成否定式。可能补语的模式基本上可表示为 :

动词 + 得 / 不 + 结果补语(或趋向补语)

Примеры

Результативное дополнениеДополнение направления движенияДополнение возможностиДополнение невозможности
(汉字)写好写得好
написано хорошо
写不好
написано не хорошо
(电话)打通打得通
дозвониться [по телефону]
打不通
не дозвониться [по телефону]
(汽车)过去过得去
проходить [мимо]
过不去
не проходить [мимо]
(主语)听懂听得懂
понять (на слух)
听不懂
не понять (на слух)
(桌子)搬动搬得动
сдвигать с места
搬不动
не сдвигать с места


可能补语在意义上一般表示可能性,“看得清楚”是说能看清楚,“看不清楚”是说不能看清楚。

Объекты (дополнения существительные) в структуре предложения

Объекты (дополнения существительные) в структуре предложения как при обычном порядке слов вставляются после глагола и глагольного дополнения (но не между ними), либо объекты (дополнения существительные) вставляются в начало предложения как топик. В таблице ниже приведена стандартная конструкция предложения.

СубъектГлагол и глагольное дополнениеОбъект
写得好/写不好这个汉字
听得懂/听不懂汉语
小李吃得完/吃不完Додо Пицца

二、 “可能补语”和“状态补语”的区别

 1. 可能补语表示可能实现的结果,而状态补语是对动词的结果进行描述和评价,因而它表示已经实现的结果。所以,可能补语的句重音在动词上,状态补语的句重音在补语上。如:
  (7)他写得好这篇文章。(可能补语)
  (8)这篇文章他写得好。(状态补语)
 2. 否定形式不同。
  (9)我写不好这篇文章。(可能补语)
  (10)这篇文章我写得不好。(状态补语)
 3. 正反疑问句的形式不同。
  (11)这篇文章他写得好写不好?(可能补语)
  (12)这篇文章他写得好不好?(状态补语)

三、什么情况下使用“可能补语”


“可能补语”只表示可能实现或不可能实现的结果,而不是已经实现的结果。如 :
*(13)他特别聪明,三天就学得会开车了。(表示已经实现的结果)
*(14)对方电话一直很忙,我打了好长时间终于打得通了。(表示已经实现的结果)
像例(13)、(14)表示的都是已经实现的结果,就不能使用“可能补语”。

(15)他刚关了手机,打不通他的电话。(表示不可能实现的结果)
(16)只要你努力,一定学得会。(表示可能实现的结果)而例(15)、(16)表示的是可能实现的结果,就可以使用“可能补语”。


四、“可能补语”和“能(不能)……”的区别

 1. 用否定式时,“可能补语”是表示因主客观条件影响不能实现动作的结果及趋向。而“不能”是表示环境或情理上的“不许可”、“不准许”或“不应该”。如 :
  (17)我英语不好,很多意思说不出来。(主客观条件影响)
  (18)这是我们之间的秘密,你不能说出来。(不许可、不准许)
  (19)这条路太窄了,汽车过不去。(主客观条件影响)
  (20)这条路是我们村的,你们不能过去。(不许可、不准许)
  (21)我最近身体不好,吸不了烟。(主客观条件影响)
  (22)学校规定教室里不能吸烟。(不许可、不准许)
 2. 用肯定式时,可能补语一般表示委婉的否定或没有把握的肯定,如果表示实现的可能性大则用“能”。如 :
  (23)那本英文杂志我也许看得懂。(没把握)
  (24)我能看懂那本英文杂志。(肯定)
  (25)也许再过几分钟到得了机场。(不太肯定)
  (26)再过几分钟能到机场。(肯定性大)

五、使用“可能补语”的限制条件


1.“把”字句中动词后面的成分往往表示动词对宾语的处置的结果,而不是可能,所以不能用“可能补语”。如:
*(27)这件衣服太脏了,我把这件衣服洗不干净。
这句话应该说成“这件衣服太脏了,我洗不干净。”

当动词前有“能”或“不能”时,后面一般不再使用“可能补语”。如 :
*(28)这张桌子太大了,我一个人不能搬得出去。
这句话应该说成“这张桌子太大了,我一个人搬不出去。”

表示不可能的程度差别时,程度副词一般放在补语前,不放在动词前。如 :
*(29)字太小了,我不太看得清楚。
这句话应该说成“字太小了,我看不清楚。”

连动句的第一个动词后一般不用“可能补语”,如 :
*(30)明天我有事,去不了学校上课了。
这句话应该说成“明天我有事,不能去学校上课了。”

可能补语一般不用带有描写性的状语。如 :
*(31)他解释得很清楚,我很容易地听得懂。
这句话应该说成“他解释得很清楚,我听得懂。”

可能补语中动词如果有宾语,一般放在补语的后面。不能放在动词和补语之间。如 :
*(32)屋里太黑了,照相不了。
这句话应该说成“屋里太黑了,照不了相。”

Длительность в китайском языке

Длительность в китайском языке | комплемент длительности

时量补语是用来表达动作或状态持续时间的。时量补语表示动作行为或状态在一段时间内的持续,但主要是对动作行为或状态进行正常描述。

Дополнение времени используется для выражения продолжительности действия или состояния. Дополнение “время-количество” указывает на продолжение поведения или состояния действия в течение определенного периода времени, но в основном это обычное описание поведения или состояния действия.

一、宾语和时量补语的位置关系

Позиционная связь между объектом и временным дополнением

Длительность всегда ставится после глагола и отвечает на вопрос «как долго?», «сколько?»
Например:
Отдыхал 1 неделю
休息一个星期
xiūxī yí gè xīngqī

Работал два года
工作两年
gōngzuò liǎng nián

汉语中若动词带宾语又带时量补语时,一般情况下要重复动词,时量补语放在重复的动词之后:

主语+动词+宾语+动词+(了)+时量补语。

В китайском языке, если у глагола есть объект и дополнение во времени, глагол обычно следует повторять, а дополнение во времени следует ставить после повторяющегося глагола: подлежащее + Гл. + объект + Гл. + (了) + дополнение во времени.

При наличии Прямого Дополнения, предложение строится по двум схемам (равноправным):

1.当宾语是人称代词时,时量补语放在宾语后面。动词+(了)+人称代词+时量补语

1.Когда объект является личным местоимением, дополнение во времени ставится после объекта.

动词+ (了) + личное местоимение + дополнение во времени
1) Подлежащее + Гл. + ПД + Гл. с 了 + длительность

Мы прождали его 20 минут.
我们等他等了二十分钟
wǒmen děng tā děng le èr shí fēn zhōng

Учитель два часа консультировал нас.
老师辅导我们辅导了两个小时
lǎoshī fǔdǎo wǒmen fǔdǎo le liǎng gè xiǎoshí

Он учил английский язык два года.
他学英文学了两年
tā xué yīngwén xué le liǎng nián

2.当宾语不是人称代词时,时量补语可放在动词和宾语之间。宾语前可以加“的”,

动词+(了)+时量补语+(的)+宾语

2. Когда объект не является личным местоимением, дополнение времени может быть помещено между глаголом и объектом.Вы можете добавить “的” перед объектом, то есть Гл + (了) + дополнение времени + (的) + объект

2) Подлежащее + Гл. с 了 + длительность + 的 + ПД

Он учил английский язык два года.
他学了两年的英文
tā xué le liǎng nián de yīngwén

例如:(1)我学了一年(的)汉语。

Я изучал китайский язык в течение года.

(2)我看了三个小时(的)电视。

Я смотрел телевизор в течение трех часов.

(3)我睡了一天(的)觉。

Я проспал весь день (из) сна.

Исключения: 来,去,到,离开,死,下课,在,结婚
Строятся по схеме: Подлежащее + Гл. + 已经 + длительность, например:

他离开已经两年
tā líkāi yǐjīng liǎng nián
Вот уже два года, как он уехал.

Если действие продолжается до сих пор, то все будет строиться по следующей схеме:

Подлежащее + Гл. + 了 + длительность + 的 + Дополнение + 了


Например:
Я рисую картину уже два часа
我画了两个小时的画儿了
wǒ huà le liǎng gè xiǎoshí de huàr le

Если действие имело место в прошлом и к настоящему времени уже закончилось:

Подлежащее + Гл. + 了 + длительность + 的 + Дополнение


Я изучал китайский язык три года (и больше не изучаю).
我学了三年的汉语
wǒ xué le sān nián de hànyǔ

Отрицание длительности

Может быть либо отрицание самой длительности, либо глагола.

Я читал книгу не три дня, а два дня.
我没有看三天的书,我只看了两天
wǒ méi yǒu kàn sān tiān de shū, wǒ zhǐ kàn liǎng tiān (отрицание длительности)

Я два дня не читал газет.
我两天没看报
wǒ liǎng tiān méi kàn bào (отрицание глагола)

Указательные местоимения выносятся в этом случае вперед!

二、离合词

раздельно-слитные слова

离合词是指一些动宾结构的双音动词,它们既有词的特点,也有某种分离形式。

Глагольно-объектные словосочетания (или по-другому раздельно-слитные слова) называются в китайском языке 离合词 (líhécí). Это словосочетания, которые на русский язык чаще всего переводятся одним глаголом (одним словом), но в китайском языке, на самом деле, содержат в себе иероглиф- глагол и иероглиф-объект. По-другому, – это словосочетание из глагола и существительного. Например, 吃饭 chīfàn мы по привычке переводим как “есть” или “кушать”, но на самом деле его дословный перевод “кушать еду” или “кушать рис”. Из-за того, что первый элемент является глаголом, то согласно грамматике китайского языка после глагола (первого иероглифа), в середину такого словосочетания зачастую ставятся слова, принадлежащие другим частям речи, например, глагольные частицы, счетные слова, дополнения времени, указывающие на продолжительность действия глагола и так далее.

要把离合词的动宾结构分开,时量补语放在其后,或者是重复动词部分,时量补语放在其后。

(1)睡觉睡了一天。

(2)我游泳游了一下午。

Использование глагольных частиц 了, 着, 过

Глагольные частицы  le, 着 zhe, 过 guò ставятся после глагола, внутрь глагольно-объектного словосочетания.

H51006

HSK5 H51006 75-78

75-78.

一个小伙子到北京打工,凭着一身力气,当上了一名送奶工。很快,他靠自 己的努力,成立了送奶公司。由于他诚实守信,服务优质,经过几年的打拼,他 的公司很快就发展到有 20 万个家庭订户的规模。

一天,他在与一位做广告的朋友聊天时突然想到, 公司现有20万个家庭订户,不就是一个庞大的网络吗? 这张网只用于送奶实在是太浪费,为什么不以此为载体, 在送奶的同时兼做广告投递呢?于是,他又成立广告传 播公司。

初战告捷后,他决定以送奶网络为载体,兼营更多 的业务。随后,他与一些商场合作,进行电子商务配送,还创办广告杂志,新业 务都依托于公司这张网,其利润远远高于送奶的利润。

订奶客户很快发展到 30 万户,员工从最初的 3 个人,发展到目前的 2800 人,资产由最初的 2000 元猛增到现在的 1.5 亿元。

机会对于任何人都是公平的,它在我们身边的时候,没有打扮得花枝招展, 而是普普通通的,根本就不起眼。看起来耀眼的机会不是机会,真正的机会最初 都是朴素的,只有主动与勤奋,才能让它变得格外绚烂。

生词:

打拼

dǎpīn

1) работать в поте лица, вкалывать; работать, трудиться

2) тяжелый труд, упорная работа

努力工作。即「打拚」。

规模

guīmó

масштаб; размах; размер; масштабный

<事业、机构、工程、运动等>所具有的格局、形式或范围:粗具规模 | 规模宏大。

载体

zàitǐ

переноситель переносчик; переносчик; трегер

① 科学技术上指某些能传递能量或运载其他物质的物质。如工业上用来传递热能的介质,为增加催化剂有效表面,使催化剂附着的浮石、硅胶等都是载体。

② 承载知识或信息的物质形体:语言文字是信息的载体。

初战告捷

chūzhàn gàojié

прям., перен. первая победа, боевое крещение

首战告捷

shǒuzhàn gàojié

одержать победу в первом бою

第一仗就取得胜利

依托

yītuō 

1) опираться, опора; полагаться

2) с упором; упор

花枝招展

цветущие ветки во всей красе (обр. а) о нарядной женщине; б) нарядный)

格外绚烂

绚烂

xuànlàn

1) узорчатый, цветной, пёстрый

2) красочный, яркий; нарядный, роскошный

75.上文中的“网”指的是: 

公司的电脑系统 公司的牛奶订户 
公司的各项业务 公司的各种机会

76.“初战告捷”的意思最可能是: 

收购了别的公司 找到了发展的方向 
放弃了原来的目标 取得了第一步的成功

77.根据上文,下列哪项正确? 

新业务的利润更大

小伙子坚持每天上网

公司成立之初规模很大
公司后来不再经营送奶业务

78.上文主要想告诉我们什么?

 细节决定成败

要善于把握机会

每个人都有自己的优势

时间对每个人都是公平的

答案:BDAB

Daoist philosopher

HSK5 真题6 Zhuangzi and Crucian carp

相传,战国时期著名的哲学家庄子家里非常穷。一天,无奈之下,他只好到监管河道的官员家里去借粮食。

那个官员小气又好面子,见庄子登门求助,嘴上虽然爽快地答应了,但又说:“借你粮食可以,不过要等到秋天粮食收获后才行。”

庄子听后转喜为怒,生气地对那个官员说:“我昨天往您这里赶时,半路上突然听到呼救声,我环顾四周并没有见到人影。后来才发现,原来是路上被车轮压过的浅坑里躺着一条鲫鱼。”

庄子接着说:“它见到我,像遇见救星一般,它说它原来住在东海,现在不幸被困在这个浅坑里,眼看就要干死了,请求我给它一点儿水,就它一命。”

那个官员听后,便问庄子是否找水救了鲫鱼。

庄子冷冷地说道:“我说:‘可以,等我先去南方,劝说吴国和越国的国君,请他们把西江的水引到你这儿来,然后你就可以回东海老家了’。”

官员听后,觉得庄子的方法实在荒唐,说:“那怎么行呢?”

“是啊,鲫鱼听了我的主意,当时就气得睁大了眼睛,说‘眼下我缺水,没有安身之处,只需几桶水就能解困。你所谓的引水全是空话,等你把水引来,我早就成了干鱼啦!’”

远水解不了近渴,同样,说空话并不能解决实际问题。

生词:

哲学家 философ 精研哲理的学者、专家。
荒唐

huāngtang

1) несуразный; нелепый; дикий

2) распущенный; распутный

① <思想、言行>错误到使人觉得奇怪的程度:荒唐之言 | 荒唐无稽 | 这个想法毫无道理:实在荒唐。

② <行为>放荡,没有节制。

河道 речной фарватер 河流的路线,通常指能通航的河:疏通河道。
远水解不了近渴

yuǎn shuǐ jiě bù liǎo jìn kě

“вода вдалеке жажду не утолит”: отдаленные планы не решат насущную проблему

比喻缓慢的解决办法不能满足急迫的需要。也说远水不解近渴。

学问

1) наука

2) знания

① 正确反映客观事物的系统知识:这是一门新兴的学问。

② 知识;学识:有学问│学问很大。

大方

1) щедрый; широкий (о натуре)

2) непринуждённый; свободный

3) изысканный; со вкусом

① 对于财物不计较;不吝啬:出手大方 | 他很大方,不会计较这几个钱。

② <言谈、举止>自然;不拘束:举止大方 | 可以大大方方的,用不着拘束。

③ <样式、颜色等>不俗气:陈设大方 | 这种布的颜色和花样看着很大方。

感激

быть благодарным [признательным]; благодарность

不胜感激 [bùshèng gănjī] – глубоко признателен; безгранично благодарен

因对方的好意或帮助而对他产生好感:感激涕零 | 非常感激你给我的帮助。

值得考虑 достойный внимания
不可取 неприемлемо
重大损失 значительные потери, серьезный убыток
细节 мелочь, деталь, подробность; детальный, подробный 细小的环节或情节。
激发

1) разгорячиться, разволноваться; прийти в возбуждение

2) воодушевлять, давать толчок; разжигать; возбуждение

3) звонкий, резкий

4) прострел, взрывание (в скважине)

① 刺激使奋发:激发群众的积极性。

② 使分子、原子等由能量较低的状态变为能量较高的状态。

潜能

потенциал, потенциальная энергия; скрытые возможности; потенциальный, возможный

从实际出发

исходить из реальности

исходить из действительности

13. 关于那个官员,可以知道

A. 学问不高 B特别大方 C并不想帮庄子 D负责管理粮食

Не очень осведомленный Очень щедрый

14. 故事的那条鲫鱼:

A. 被车压伤了 B急需水救命 C十分感激庄子 D最后返回了故乡

15. 那个官员觉得庄子的方法怎么样?

A. 很巧妙 B值得考虑 C非常不可取 会造成重大损失

16. 上文主要想告诉我们

A. 做事要注意细节 B困境能激发人的潜能 C帮助别人也是帮助自己 D解决问题要从实际出发

A. Обращайте внимание на детали при выполнении действий. B Дилеммы могут стимулировать потенциал людей. C Помогая другим, вы также помогаете себе. D Решение проблем должно начинаться с реальной ситуации.

答案:CBCD

普希金

HSK5 Reading Halo Effect

HSK 5级 模拟考试 阅读 晕轮效应

 晕轮效应,就是在人际交往中,人身上表现出的某一方面的特征,掩盖了其他特征,从而造成人际认知的障碍。在日常生活中,“晕轮效应”往往在悄悄地影响着我们对别人的认知和评价。比如有的老年人对青年人的个别缺点,或衣着打扮、生活习惯看不顺眼,就认为他们一定没出息;有的青年人由于倾慕朋友的某一可爱之处,就会把他看得处处可爱。
 俄国著名的大文豪普希金曾因晕轮效应吃了大苦头。他狂热地爱上了被称为“莫斯科第一美人”的娜坦丽,并且和她结了婚。娜坦丽容貌惊人,但与普希金志不同道不合。她总是要普希金陪她游乐,出席一些豪华的舞会,普希金为此丢下创作,弄得债台高筑,最后还为她决斗而死。在普希金看来,一个漂亮的女人也必然有非凡的智慧和高贵的品格,然而事实并非如此,这是受了晕轮效应的影响。
 晕轮效应是一种以偏概全的主观心理臆测,其错误在于:第一,它容易抓住事物的个别特征,习惯以个别推及一般,就像盲人摸象一样,以点代面;第二,它把并无内在联系的一些个性或外貌特征联系在一起,断言有这种特征必然会有另一种特征;第三,它说好就全都肯定,说坏就全部否定,这是一种受主观偏见支配的绝对化倾向。总之,晕轮效应是人际交往中对人的心理影响很大的认知障碍,我们在交往中要尽量地避免和克服晕轮效应对我们的影响。

生词

晕轮效应

эффект гало, гало-эффект

掩盖

1) накрывать; покрывать

2) прикрыть; замаскировать (напр., противоречия)

① 遮盖① :大雪掩盖着田野。

② 隐藏;隐瞒:掩盖罪行│掩盖不住内心的喜悦。

认知障碍

когнитивные расстройства; когнитивные нарушения

看不顺眼

не нравится, не по вкусу, не глянется, отвратительный

倾慕

излить всю любовь; любить страстно, привязаться всей душой; обожать

倾心爱慕:彼此倾慕 | 倾慕的心情。

志同道合

придерживаться одинаковых взглядов, разделять точку зрения, близкий по духу (букв. устремления общие и пути совпадают)

志向相同,意见相合。

债台高筑

залезть по уши в долги; погрязать в долгах; задолжать уйму денег; букв. высоко строить убежище от кредиторов

战国时代周赧王欠了债,无法偿还,被债主逼得逃到一座宫殿的高台上。后人称此台为’逃债之台’<见于《汉书·诸侯王表序》及颜师古引服虔注>。后来就用‘债台高筑’形容欠债极多

以偏概全

односторонний подход; необоснованный вывод; субъективное суждение

以用;偏片面;概概括;全全部。用片面的观点看待整体问题。

主观臆想

субъективные и беспочвенные утверждения

以点带面

добившись успеха на одном участке работы, распространить полученный опыт на все остальные; ухватившись за одно звено, вытянуть всю цепь

用一个单位或地方的成功经验来带动许多单位或成片地区的工作。

断言

1) категорично заявлять; решительно утверждать; заверять, констатировать

2) комп. заявление, утверждение (для проверки; от англ.: assert)

① 十分肯定地说:可以断言,这种办法行不通。

② 断定的话;结论:作出这样的断言未免过早。

主观偏见

предубеждение, предвзятость, предрассудок; пристрастность, тенденциозность; предвзятая точка зрения, тенденциозный подход

偏于一方面的见解;成见:消除偏见。

绝对化

абсолютизация, абсолютизирование; возводить в абсолют, абсолютизировать

17.  根据第一段,晕轮效应会对人们产生什么影响?______

 • A.人们的心情会变得不一样
 • B.人们对别人的看法会受到影响
 • C.看别人的做法会有认同感
 • D.人们不会评价别人的衣着打扮

88. 普希金认为,漂亮的女人应该拥有:______

 • A.英俊的男人
 • B.华丽的衣服
 • C.卑微的身份
 • D.高贵的品格

89. 晕轮效应的错误在于:______

 • A.以偏概全,以点带面
 • B.过于全面地看待问题
 • C.依赖名人的言谈举止
 • D.客观反映人们的思想

90. 根据上文,我们应该怎样看待晕轮效应?______

 • A.积极大力倡导
 • B.努力刻苦学习
 • C.发扬其正能量
 • D.避免受其影响

答案:BDAD

莫斯科美人 普希金夫人

HSK5 Reading  Benjamin Franklin

 HSK5级 模拟考试 1 阅读 :本杰明·富兰克林

 富兰克林从小就非常喜欢读书,但因为家里穷而没有钱上学。从少年时代起,富兰克林就自己照顾自己的生活,他还经常为了省钱买书而饿肚子。

 有一天,富兰克林在路上看到一位白发老奶奶,她已经饿得走不动路了。富兰克林将心比心,将自己仅有的一块面包送给了她。老奶奶看到富兰克林也是一个穷人,不忍心收他的面包。
 “你吃吧,我包里有的是。”富兰克林说着拍了拍那个装满书籍的背包。
 老奶奶吃着面包,只见富兰克林从背包里抽出一本书,津津有味地读起来。
 “孩子,你怎么不吃面包啊?”老奶奶问道。富兰克林笑着回答说:“读书的味道要比面包好多了!”
 因为没有足够的钱,购书能力有限,富兰克林只能经常借书读。他常在晚上向朋友借书,说第二天一早准时送还。然后点起一盏灯,连夜苦读,累了就用冷水浇头提神,然后坐下来继续读。第二天一早,再准时把书还给主人,从来没有违背自己的诺言。

生词

照顾

1) заботиться; беспокоиться; ухаживать (напр., за ребёнком)

2) принимать во внимание; учитывать

① 考虑<到>;注意<到>:照顾全局 | 照顾各个部门。

② 照料:我去买票,你来照顾行李。

③ 特别注意,加以优待:照顾病人 | 老幼乘车,照顾座位。

④ 商店或服务行业等管顾客前来购买东西或要求服务叫照顾。

省钱

экономить деньги; экономия

减少钱财的开支。

将心比心

поставь себя на место другого; поставить себя на место другого

以自己的立场去衡量别人的立场,体会他人的心意,多方为其设想。拿自己的心去衡量别人的心, 形容做事应该替别人设想

不忍心

1) рука не поднимается, язык не поворачивается (из жалости)

2) сочувствовать, жалеть

1) 心中怜悯以致狠不下心。

2) 同情、可怜。

津津有味

1) вкусный, лакомый, со смаком, с аппетитом, жадно

2) увлекательный, захватывающий, увлечённо

形容兴味浓厚。滋味令人喜好的

苦读

усердно учиться, старательно учиться; учиться, несмотря на трудности

违背诺言

нарушить обещание

83.  富兰克林为什么总是饿肚子?______

 • A.因为他要省钱买书
 • B.因为他不会挣钱
 • C.因为家里太穷了
 • D.因为他不会照顾自己

84.  第二段画线词语“将心比心”最可能是什么意思?______

 • A.两颗心哪个更重
 • B.两颗心哪个更纯
 • C.遇事为别人着想
 • D.两个人的心相比较

85. 富兰克林把面包给了老奶奶,自己吃了什么?______

 • A.什么都没吃
 • B.吃了包里的面包
 • C.吃了老奶奶的面包
 • D.又新买了一个面包

86. 关于富兰克林,下列哪项正确?______

 • A.奶奶照顾他的生活
 • B.没钱买书只能借书
 • C.白天看书晚上休息
 • D.准时还书不违背诺言

答案:CCAD

HSK5级阅读 富兰克林
Benjamin Franklin
HSK5 Reading

HSK5 Reading Opportunity always becomes “trouble”

 HSK5级 模拟考试 1 阅读 :机会总是变成“麻烦”的样子

 那是一个星期五的下午,马上就要下班了。因为是周末,其他人都有点儿放松,都想着怎么度过两天的假期。这时,一位陌生人走进来问朗格,哪儿能找到一位助手帮他整理一下资料,因为他手头有些工作必须当天完成。
 朗格问道:“请问你是谁?”他回答:“我们办公室跟你们在同一个楼层,我是一个律师,我知道你们这里有速记员。”
 朗格告诉他,公司其他的速记员都去看体育比赛了,如果他晚来5分钟,自己也会走。但朗格却还是愿意留下来帮助他,因为“看比赛以后还有许多机会,但是工作必须在当天完成”。
 做完工作后,律师问朗格应该付他多少钱。朗格开玩笑地回答:“既然是你的工作,大约1000美元吧。如果是别人的工作,我是不会收取任何费用的。”律师笑了笑,向朗格表示谢意。
 朗格的回答不过是一个玩笑,他没有真正想得到1000美元。但出乎意料的是,那位律师竟然真的这样做了。3个月之后,在朗格已经不记得这件事的时候,律师找到了朗格,交给他1000美元,并且邀请朗格到自己的公司工作,工资比现在高一倍。
 如果不是你的工作,而你帮助做了,这就是机会。有人曾经研究为什么当机会来临时我们无法把握,答案是:因为机会总是变成“麻烦”的样子。

生词

律师

адвокат; юрист; поверенный в суде; консультант по вопросам права; юрисконсульт

受当事人委托或法院指定,依法协助当事人进行诉讼,出庭辩护,以及处理有关法律事务的专业人员。

速记员

стенограф; стенографист[ка]

出乎意料

сверх всяких ожиданий, вопреки всем ожиданиям; сюрприз

超出人们的料想之外。

麻烦

1) хлопотливый; беспокойный; хлопоты; беспокойство

2) докучать; беспокоить; затруднять

① 烦琐;费事:麻烦得很|这个问题很麻烦|服务周到,不怕麻烦。

② 使人费事或增加负担:麻烦您啦!|自己能做的事,决不麻烦别人。

欣赏

любоваться; восхищаться; наслаждаться (напр., музыкой)

① 享受美好的事物,领略其中的趣味:音乐欣赏│欣赏雪景。

② 认为好;喜欢:他很欣赏这个建筑的独特风格。

78. 这位陌生人需要朗格做什么?______

 • A.帮他整理资料
 • B.帮他做一个会议记录
 • C.帮他去取钱
 • D.为他介绍体育比赛

79. 朗格是怎样对待陌生人的?______

 • A.带他去看比赛
 • B.留下来帮助他
 • C.索要高额费用
 • D.没有帮助他

80. 朗格向陌生人要了多少钱?______

 • A.1000美元
 • B.2000美元
 • C.3000美元
 • D.没要钱

81. 律师为什么要给朗格高额的工资?______

 • A.欣赏朗格的做事态度
 • B.因为他欠朗格一笔钱
 • C.这是朗格提出的要求
 • D.他把朗格的话当真了

82. 关于机会,下列说法中正确的是:______

 • A.做别人的工作就是机会
 • B.多多赚钱就是机会
 • C.机会有时候也是“麻烦”
 • D.我们没办法把握机会

答案:ABAAC

迎难而上 HSK5

HSK 5 Reading Meet the difficulty

  成功依靠机遇,英雄出自挑战。机,就是命运给予我们的机会;遇,就是我们去闯,去感受,去把握。命运是公平的,每棵草上都有一颗露珠。在人生路上,我们会有很多次机遇,或当官,或发财,或发明创造……抓住一个,你就会成功。问题是,我们绝大部分的人总是与机遇擦肩而过,或者在机遇面前只是想想而没有采取行动。到最后,人们总是抱怨命运不公平,认为自己没有出生在一个好的时代。
 有机遇就有挑战。我们一出生便面临各种挑战:学习走路时,我们无数次地摔倒,却仍然扶着墙站起来继续走;学话时,即使咬到舌头,一个字读了几千遍,也要把音念准;上学后,我们一心一意地读书,十多年如一日,放弃了自己的兴趣和爱好……挑战就是我们遇到的种种困难,我们无法回避,也不应该回避。每战胜一个困难,我们就前进一步,而新的困难又会拦在我们前进的路上,我们别无选择,只有迎难而上。

生词

依靠

зависимый от чего; смотреть из чьих рук; глядеть из чьих рук; за счет; опираться на

① 指望<别的人或事物来达到一定目的>:依靠群众│依靠组织。

② 可以依靠的人或东西:女儿是老人唯一的依靠。

挑战

вызывать на бой; бросать вызов; вывоз на соревнование; вызвать на соревнование; провокация войны; вызывать на соревнование

① 故意激怒敌人,使敌人出来打仗。

② 鼓动对方跟自己竞赛:班组之间互相挑战应战。

命运

судьба, рок; участь, удел; воля неба; предназначение, предопределение

① 指生死、贫富和一切遭遇<迷信的人认为是生来注定的>:悲惨的命运|命运不济。

② 比喻发展变化的趋向:关心国家的前途和命运。

机遇

случай, шанс, удобный случай, благоприятная возможность; подходящее время

境遇;时机;机会<多指有利的>:难得的机遇。

感受

1) воспринимать; ощущать

2) переживание; впечатление

① 受到<影响>;接受:感受风寒。

② 接触外界事物得到的影响;体会:生活感受 | 看到经济特区全面迅速的发展,感受很深。

露珠

капли росы, роса

泛指露水在冷的物体表面上凝结的水珠

擦肩而过

пройти мимо, разминуться, пройти рядом

与死神擦肩而过 взглянуть смерти в глаза

幸福从身边擦肩而过 счастье проходит мимо

互相错身,往相反方向离开。

抱怨

жаловаться, выражать недовольство; сетовать, пенять; затаить обиду, обидеться

心中不满,数说别人不对;埋怨:做错事只能怪自己,不能抱怨别人。

回避

пройти мимо; Показать спину; пройти молчанием; уклонение от встречи

① 让开;躲开:回避要害问题。

② 侦破人员或审判人员由于同案件有利害关系或其他关系而不参加该案的侦破或审判。

迎难而上

идти вперёд, несмотря на трудности (препятствия); стремиться (к чему-л.), не боясь затруднений

74.  根据上文,机遇可以解释为:______

 • A.把握命运给予的机会
 • B.机会和相遇
 • C.运气
 • D.命运

75. 我们一生中会有多少次机遇?______

 • A.一次
 • B.许多次
 • C.没有
 • D.四次

76. 下列哪项说法是正确的?______

 • A.抓住一次机遇我们就会成功
 • B.我们每次都与机遇擦肩而过
 • C.面对机遇我们不应采取行动
 • D.命运对我们是不公平的

77. 机遇与挑战的关系是:______

 • A.同时存在
 • B.相互抵触
 • C.只存在一个
 • D.都不存在

答案:ABAA

HSK5 不要把自己看得太重要

HSK 5 模拟考试 阅读 不要把自己看得太重要

约翰留胡子有很多年了,他想把胡子剃掉,可是又有点儿担心:朋友、同事会怎么想?他们会不会取笑我?经过几天的深思熟虑,他终于下决心剃掉大胡子,留个小胡子。第二天上班时,他已有足够的心理准备来应付最糟的状况。结果,没有人对他的改变做任何评价。大家匆匆忙忙来到办公室,紧张地做着各自的事情。事实上,一直到中午休息也没有一个人说过一个字。最后约翰忍不住先问别人:“我这个样子怎么样?”

对方一愣:“什么样子?”
“你没注意到我今天有点儿不一样吗?”
同事这才开始注意他,最后终于有人说出:“哦!你留了小胡子。”
永远不要把自己看得太重要,否则会大失所望。不要以为自己是世界的中心,每天对着镜子琢磨半小时决定用哪种口红、哪条领带,你的苦心也许根本没有人注意。大家都在做自己的事情,应该把注意力放在工作上,不要总想着别人怎么评价你。

生词

胡子

húzi

1) борода; усы

刮胡子 a) брить бороду (усы); б) диал.напороться

大胡子 [dà húzi] – борода

小胡子 [xiăo húzi] – усы

гл. брить; обривать

剃眉 брить брови

剃胡子 брить бороду

深思熟虑

shēnsī shúlǜ  反复地深入细致地思索考虑

продумывать, всесторонне обдумывать; глубокое размышление; вдумчивость

经过深思熟虑 по зрелом размышлении, после долгих раздумий

评价

píngjià

оценивать, давать оценку; оценка

正面的评价 положительная оценка

① 评定价值高低:评价文学作品。

② 评定的价值:观众给予这部电影很高的评价。

练习

71. 约翰最后决定怎么做?______

 • A.把胡子完全剃掉
 • B.留个小胡子
 • C.继续留着胡子
 • D.只把小胡子剃掉

72.  同事们是怎样评价剃掉胡子的约翰的?______

 • A.没有人评价
 • B.觉得很帅
 • C.觉得不好
 • D.只说了一个字

73. 上文告诉我们什么?______

 • A.要与同事经常沟通交流
 • B.要时刻注意自己的形象
 • C.要把注意力放在工作上
 • D.别人对自己的评价很重要

答案:BAC

Verified by MonsterInsights