Panda Learn Chinese

Loading

HSK Հայաստան

新汉语水平考试(HSK)介绍
HSK-Չինարենի իմացության նոր թեստի ներածություն (HSK)

Չինարենի իմացության նոր թեստի ներածություն (HSK)

为使汉语水平考试(HSK)更好地服务于汉语学习者,中国国家汉办组织中外汉语教学、语言学、心理学和教育测量学等领域的专家,在充分调查、了解海外汉语教学实际情况的基础上,吸收原有 HSK 的优点,借鉴近年来国际语言测试研究最新成果,推出新汉语水平考试(HSK)。

      Չինաստանի Հանբան գրասենյակը, ամբողջությամբ ուսումնասիրելով և հասկանալով արտերկրում չինարենի ուսուցման իրական իրավիճակը, հիմք ընդունելով բնօրինակ HSK-ի առավելությունները և հիմնվելով վերջին տարիների միջազգային լեզվի թեստավորման հետազոտության  արդյունքների վրա, գործարկել է չինարենի իմացության նոր թեստ (HSK), որպեսզի այն ավելի հարմար դարձնի չինարեն սովորողների համար:

一、考试结构 Քննության կառուցվածքը

新 HSK 是一项国际汉语能力标准化考试,重点考查汉语非第一语言的考生在生活、学习和工作中运用汉语进行交际的能力。新 HSK 分笔试和口试两部分,笔试和口试是相互独立的。笔试包括 HSK(一级)、HSK(二级)、HSK(三级)、HSK(四级)、HSK(五级)和 HSK(六级);口试包括 HSK(初级)、HSK(中级)和 HSK(高级),口试采用录音形式。

     Նոր HSK-ը չինարենի իմացության միջազգային ստանդարտացված թեստ է, որը նախատեսված է ստուգելու, չինարենը, որպես առաջին լեզու, ուումնասիրողների , այդ լեզվով կյանքում, ուսման և աշխատանքի մեջ հաղորդակցվելու կարողությունները:

笔试գրավոր քննություն
HSK(六级)HSK (6-րդ մակարդակ)
HSK(五级)HSK (5-րդ մակարդակ)
HSK(四级)HSK (4-րդ մակարդակ)
HSK(三级)HSK (3-րդ մակարդակ)
HSK(二级)HSK (2-րդ մակարդակ)
HSK(一级)HSK (1-րդ մակարդակ)
口试բանավոր քննություն
HSKK(高级)HSKK (բարձր)
HSKK(中级)HSKK (միջին)
HSKK(初级)HSKK (տարրական)

二、考试等级 Քննության մակարդակը

新 HSK 各等级与《国际汉语能力标准》《欧洲语言共同参考框架(CEF)》的对应关系如下表所示:

      Նոր HSK-ի չինարենի իմացության միջազգային ստանդարտների և լեզուների  իմացության ընդհանուր եվրոպական ստանդարտների (CEF) միջև համապատասխանությունը ներկայացված է հետևյալ աղյուսակում.

ՀՍԿ մակարդակբառերի պաշար   չինարենի իմացության միջազգային ստանդարտԼեզուների իմացության եվրոպական համակարգ (CEF)
HSK 65000+6-րդ մակարդակC2
HSK 525005-րդ մակարդակC1
HSK 412004-րդ մակարդակB2
HSK 36003-րդ մակարդակB1
HSK 23002-րդ մակարդակA2
HSK 11501-րդ մակարդակA1

通过 HSK(一级)的考生可以理解并使用一些非常简单的汉语词语和句子,满足具体的交际需求,具备进一步学习汉语的能力。

Սովորողները, ովքեր հանձնում են HSK 1 կարող են հասկանալ և օգտագործել մի քանի շատ պարզ չինարեն բառեր և նախադասություններ՝ հաղորդակցման հատուկ կարիքները բավարարելու համար, և կարող են հետագայում շարունակել

չինարեն սովորելը:

通过 HSK(二级)的考生可以用汉语就熟悉的日常话题进行简单而直接的交流,达到初级汉语优等水平。

      Սովորողները, ովքեր հանձնում են HSK 2 կարող են հեշտ հաղորդակցվել առօրյա պարզ թեմաներով, հասնելով  իդեալական տարրական մակարդակի:

通过 HSK(三级)的考生可以用汉语完成生活、学习、工作等方面的基本交际任务,在中国旅游时,可应对遇到的大部分交际任务。

      Սովորողները, ովքեր հանձնում են HSK 3 կարող են օգտագործել չինարենը կյանքի, ուսման , աշխատանքի հետ կապված հիմնական թեմաներով հաղորդակցվելիս, ինչպես նաև կարող են հաղթահարել Չինաստանում ճափորդելու ընթացքում առաջացած խնդիրները:

通过 HSK(四级)的考生可以用汉语就较广泛领域的话题进行谈论,比较流利地与汉语为母语者进行交流。

Սովորողները, ովքեր հանձնում են HSK 4 կարող են հաղորդակցվել թեմաների բավականին լայն շրջանակով, ինչպես նաև ազատ շփվել լեզվակիրների հետ:

通过 HSK(五级)的考生可以阅读汉语报刊杂志,欣赏汉语影视节目,用汉语进行较为完整的演讲。

Սովորողները, ովքեր հանձնում են HSK 5 կարող են կարդալ ամսագրեր և թերթեր, նայել չինական ֆիլմեր և հեռուստահաղորդումներ, ինչպես նաև ամբողջական ելույթներ ունենալ:

通过 HSK(六级)的考生可以轻松地理解听到或读到的汉语信息,以口头或书面的形式用汉语流利地表达自己的见解。

Սովորողները, ովքեր հանձնում են HSK 6 կարող են հեշտությամբ հասկանալ չինարենով տեղեկատվությունը, որը նրանք լսում կամ կարդում են, և իրենց կարծիքը սահուն արտահայտել բանավոր կամ գրավոր ձևով:

三、考试原则 Քննության սկզբունքները

新 HSK 遵循“考教结合”的原则,考试设计与目前国际汉语教学现状、使用教材紧密结合,目的是“以考促教”“以考促学”。

      Նոր HSK-ն հետևում է «թեստավորման և դասավանդման համակցման» սկզբունքին: Թեստը ձևավորվում է չինարենի միջազգային ուսուցման ներկա իրավիճակի և օգտագործվող  ուսումնական նյութերի հիման վրա:
新 HSK 关注评价的客观、准确,更重视发展考生汉语应用能力。

Նոր HSK-ն ուշադրություն է դարձնում գնահատման օբյեկտիվությանը և ճշգրտությանը և ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում սովորողների, չինարենի կիրառման կարողությունների, զարգացմանը:

新 HSK 制定明确的考试目标,便于考生有计划、有成效地提高汉语应用能力。

     Նոր HSK-ն սահմանում է թեստային հստակ նպատակներ, որպեսզի սովորողները հեշտությամբ պլանավորեն և բարելավեն իրենց լեզվի կիրառման հմտությունները:

四、考试用途 Քննության նպատակը

新 HSK 延续原有 HSK 一般(或通用)汉语能力考试的定位,面向成人汉语学习者。其成绩可以满足多元需求:

    Հին և նոր HSK-ները ունեն լեզվի իմացության մակարդակի ընդհանուր դիրքորոշում ,նախատեսված են մեծահասակների համար և կարող են բավարարել բազմապիսի պահանջներ:


1.为院校招生、分班授课、课程免修、学分授予提供参考依据。

Համալսարանների և քոլեջների համար ուսանողների ներգրավում, դասավանդում,  կրեդիտների հիման վրա դասերից ազատում:


2.为用人机构录用、培训、晋升工作人员提供参考依据。

      Կազմակերպություններին  տեղեկատվության տրամադրում աշխատողների հավաքագրման, վերապատրաստման և առաջխաղացման համար


3.为汉语学习者了解、提高自己的汉语应用能力提供参考依据。

Տեղեկատվություն չինացի սովորողների համար՝ հասկանալու և բարելավելու իրենց չինարենի կիրառական կարողությունները:


4.为相关汉语教学单位、培训机构评价教学或培训成效提供参考依据。

     Տեղեկատվություն  չինական ուսումնական հաստատությունների համար ուսուցման կամ վերապատրաստման արդյունավետությունը գնահատելու համար:

五、成绩报告 Կատարման հաշվետվություն
考试结束后 3 周内,考生将获得由国家汉办颁发的新 HSK 成绩报告。

       Թեստից հետո 3 շաբաթվա ընթացքում սովորողները կստանան Հանբանի կողմից  HSK քննության գնահատականը:

Verified by MonsterInsights