Posts Tagged “HSK1”

HSK 1 – Слов/HSK(一级)(150)

HSK 1 – Слов/HSK(一级)(150)

  汉字 汉语拼音 俄语 爱 ài любовь 八 bā восемь 爸爸 bà bà отец 杯子 bēi zǐ чашечка 北京 běi jīng Пекин 本 běn Это 不 bù не 不客气 bù kè qì добро пожаловать 菜 cài блюдо 茶 chá чай 吃 chī есть 出租车 chū zū chē такси 打电话 dǎ diàn huà телефон 大 dà…

Go Top
Verified by MonsterInsights