Posts Tagged “снег”


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pandalea/public_html/wp-content/themes/business-elite/inc/front/WDWT_front_functions.php on line 211
【每日汉语】今天下雪了

【每日汉语】今天下雪了

jīn tiān tiān qì zěn me yàng ? 今天天气怎么样? jīn tiān xià xuě le 今天下雪了 xià dà xuě le 下大雪了 xià xiǎo xuě le 下小雪了 duī xuě rén 堆雪人 dǎ xuě zhàng 打雪仗 wán xuě qiú 玩雪球 xuě huā 雪花

Go Top
Verified by MonsterInsights