Posts Tagged “Благодарность”

汉语口语-感谢-Благодарность

汉语口语-感谢-Благодарность

Выражения фонетический алфавит перевод 谢谢 xiè xiè Спасибо! 非常感谢 fēi cháng gǎn xiè большое спасибо 大恩不言谢 dà ēn bù yán xiè 接受他人的恩惠, 应铭记于心, 并力求图报, 而非只是口头上讲些客套感激的话。 不用谢 bù yòng xiè Пожалуйста (в качестве ответа) 不客气 bù kè qì Не за что. 别客气 bié kè qì не стесняйся 不谢 bù xiè

Go Top
Verified by MonsterInsights