Posts Tagged “好看”

Like, good looking in Chinese

Like, good looking in Chinese

她好看吗? Is she good looking? Она красивая?   Karina:你好!nǐ hǎo ! Yanzhu:你好!nǐ hǎo ! Karina: 你在做什么?nǐ zài zuò shí me ? Yanzhu:我在看书。wǒ zài kàn shū 。 Karina: 你喜欢吃寿司吗?nǐ xǐ huān chī shòu sī ma ? Yanzhu:我喜欢吃寿司。wǒ xǐ huān chī shòu sī 。 Karina: 你有哥哥吗?nǐ yǒu gē gē ma ? Yanzhu:没有。你有哥哥吗?méi yǒu 。nǐ yǒu gē gē ma…

Go Top
Verified by MonsterInsights