Posts Tagged “功夫熊猫”

Kung Fu Panda 3 Trailer in Chinese

Kung Fu Panda 3 Trailer in Chinese

ā bō ,nǐ dé tà chū rén shēng lǚ chéng de xià yī bù 。 阿波,你得踏出人生旅程的下一步。 jīng rén de lì liàng zài děng zhe nǐ 惊人的力量在等着你 cháng yī cháng zhèng yì de zī wèi ba ! 尝一尝正义的滋味吧! qǐng lái liǎng fèn zhèng yì dà pīn pán 。 请来两份正义大拼盘。 hàn jiāo hǔ ,nǐ yào jiā tè…

Go Top
Verified by MonsterInsights