Posts Tagged “Скороговорка”

Китайская Скороговорка: Старик Гу

Китайская Скороговорка: Старик Гу

Китайская Скороговорка, приди и займи этот вызов! Посмотрите, как быстро вы можете это сделать? 绕口令《顾老头》,快来挑战一下吧!看看你能读多快?加油! yǒu gè lǎo tóu běn xìng gù 有个老头本姓顾 shàng jiē dǎ cù dài mǎi bù 上街打醋带买布 dǎ le cù mǎi le bù 打了醋 买了布 tái tóu hū jiàn yīng diāo tù 抬头忽见鹰叼兔 gù lǎo tóu ér fàng xià bù hé…

Go Top
Verified by MonsterInsights