Panda Learn Chinese

Loading

Combinations of initials and finals

Combinations of initials and finals

These are the syllables of Mandarin Chinese as shown in the combinations of initial and final sounds and as spelled in Hanyu Pinyin.

 b p m f d t n l g k h z c s zh ch sh r j q x
a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha za ca sa zha cha sha a
o bo po mo fo o
e me de te ne le ge ke he ze ce se zhe che she re e
ai bai pai mai dai tai nai lai gai kai hai zai cai sai zhai chai shai ai
ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei kei hei zei zhei shei ei
ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zao cao sao zhao chao shao rao ao
ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zou cou sou zhou chou shou rou ou
an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zan can san zhan chan shan ran an
ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zang cang sang zhang chang shang rang ang
en ben pen men fen den nen gen ken hen zen cen sen zhen chen shen ren en
eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zeng ceng seng zheng cheng sheng reng eng
ong dong tong nong long gong kong hong zong cong song zhong chong rong
u bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zu cu su zhu chu shu ru wu *
ua gua kua hua zhua chua shua rua wa *
uo duo tuo nuo luo guo kuo huo zuo cuo suo zhuo chuo shuo ruo wo *
uai guai kuai huai zhuai chuai shuai wai *
ui dui tui gui kui hui zui cui sui zhui chui shui rui wei * 1
uan duan tuan nuan luan guan kuan huan zuan cuan suan zhuan chuan shuan ruan wan *
uang guang kuang huang zhuang chuang shuang wang *
un dun tun nun lun gun kun hun zun cun sun zhun chun shun run wen * 2
ueng weng *
i bi pi mi di ti ni li zi † ci † si † zhi ‡ chi ‡ shi ‡ ri ‡ ji qi xi yi +
ia dia lia jia qia xia ya +
ie bie pie mie die tie nie lie jie qie xie ye +
iao biao piao miao diao tiao niao liao jiao qiao xiao yao +
iu miu diu niu liu jiu qiu xiu you + 3
ian bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian yan +
iang niang liang jiang qiang xiang yang +
in bin pin min nin lin jin qin xin yin +
ing bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing ying +
iong jiong qiong xiong yong +
ü ju ※ qu ※ xu ※ yu ※
üe nüe lüe jue ※ que ※ xue ※ yue ※
üan juan ※ quan ※ xuan ※ yuan ※
ün jun ※ qun ※ xun ※ yun ※

Notes:

 • Represents a zero initial (i.e. where nothing comes before the final sound in the far left column)
 • * Whenever u comes at the beginning of a syllable, it is written w. W, however, must not appear without an additional vowel, so u as a complete syllable is not written as w by itself but as wu.
 • The i in zi, ci, si is different from most other uses of i in that it is short, not long. It is represented in IPA by ɿ .
 • The i in zhi, chi, shi, ri is different from most other uses of i in that it is short, not long. It is represented in IPA by ʅ .
 • + Whenever i comes at the beginning of a syllable, it is written y. Thus, Y, however, must not appear without an additional vowel, so not y, yn, yng but yi,yin, ying.
 • Hanyu Pinyin simplifies the spellings of syllables with ü by using the u form instead in cases where no ambiguity could result. This is merely a spelling convention; the u‘s here are still pronounced ü.
 • 1 wei: ui is actually an abbreviation of uei. This is why Hanyu Pinyin uses, for example, shui, not shuei, and dui, not duei.
 • 2 wen: un is actually an abbreviation of uen.
 • 3 you: iu is acutally an abbreviation of iou. Thus, since i is written y at the beginning of a syllable, the spelling becomes you instead of yu (which would be not only misleading but wrong).
 • er has been omitted from this table.

 From – http://www.pinyin.info/

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights