Posts Tagged “中秋节”

Happy The Mid-autumn Festival

Happy The Mid-autumn Festival

中秋节快乐 Happy The Mid-autumn Festival zhōng qiū jiē kuài lè   xióng māo :jīn tiān shì yī nián yī dù de zhōng qiū jiē ! 熊猫:今天是一年一度的中秋节! lǎo hǔ :shí me shì yī nián yī dù ? 老虎:什么是一年一度? xióng māo :jiù shì měi tiān dōu huì yǒu yī cì 。 熊猫:就是每天都会有一次。 lǎo hǔ :ò ,wǒ míng…

Go Top
Verified by MonsterInsights