Panda Learn Chinese

Loading

新汉语水平考试答题卡 бланка ответов HSK

新汉语水平考试答题卡
HSK

新汉语水平考试答题卡 бланка ответов HSK

А это пример самого бланка ответов HSK.

xīn hàn yǔ shuǐ píng kǎo shì dá tí kǎ

新汉语水平考试答题卡

qǐng yòng hēi sè qiān zì bǐ xiě hǎo zì jǐ de xìng míng 、guó jí 、xù hào 、nián líng 、kǎo diǎn ,

请用黑色签字笔写好自己的姓名、国籍、序号、年龄、考点,

rán hòu yòng kǎo shì zhuān yòng qiān bǐ tú xiě dá tí kǎ 。

然后用考试专用铅笔涂写答题卡。

qǐng tóng xué men wù bì rèn zhēn tián xiě 。

请同学们务必认真填写。

新汉语水平考试答题卡

Verified by MonsterInsights